STADGAR

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Näsvikens Bygdegårdsförening.

 

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.
Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
Föreningen är en ideell förening med hemvist i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

 

§ 4. INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalar avgift enligt överenskomna regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6. UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.
Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 

§ 7. ORGAN
Föreningens organ
Årsmöte
Styrelse
Revisorer
Valberedning

 

§ 8. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 28 februari. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 9. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
Val av två rösträknare
Fastställande av föredragningslistan
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelse
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
Revisorernas berättelse
Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om mandatperiodens längd, antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare, ev. ersättning till styrelse m.fl.
Val av ordförande i föreningen
Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
Val av ombud till övriga föreningar.
Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
Framställningar och förslag från styrelsen
Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Val av valberedning
Vid årsmötet väckta frågor

Årsmötet bör också behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som föreningen erhåller från riksförbundet och bygdegårdsdistriktet.

 

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

 

§ 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 

§ 12. STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.
Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 

§ 13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

§ 14. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 15. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.
Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning.
Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

§ 16. TECKNINGSRÄTT
Styrelsen eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

 

§ 17. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§ 18. REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

 

§ 20. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.
Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 28/2 2018